Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 1

opublikowany 2010-04-03 21:32:11 przez: GPG

Podstawowym celem analizy fundamentalnej w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych jest wyszukiwanie spółek, których wartość wewnętrzna odbiega od wyceny rynkowej. Analizę fundamentalną wybranej spółki zaczyna się zwykle od przeprowadzenia analizy otoczenia makroekonomicznego: wpływu na badaną firmę i na cały sektor, a także na długoterminowy trend na giełdzie papierów wartościowych.

Podstawowym celem analizy fundamentalnej w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych jest wyszukiwanie spółek, których wartość wewnętrzna odbiega od wyceny rynkowej. Analizę fundamentalną wybranej spółki zaczyna się zwykle od przeprowadzenia analizy otoczenia makroekonomicznego, które nie tylko wpływa bezpośrednio na badaną firmę i na cały sektor, w którym ona działa, ale także na długoterminowy trend na giełdzie papierów wartościowych. Takie podejście umożliwia określenie, czy aktualny moment jest dobry na kupno jakichkolwiek akcji i utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas, czy należy odłożyć inwestycje na później. Ponadto ułatwia wskazanie sektorów, których perspektywy wzrostu są najkorzystniejsze. W dalszej kolejności bada się dokładniej sytuację wybranych sektorów, ponieważ nawet „w okresach rozkwitu gospodarczego nie wszystkie branże (...) prosperują tak samo.” Ze względu na założenia niniejszej pracy, w których zarówno horyzont czasowy inwestycji, czas jej dokonania, a także możliwy sektor zostały z góry określone, wyżej wymienione etapy analizy fundamentalnej nie będą szczegółowo opisywane. Skoncentrujemy się na fazie ostatniej, czyli analizie spółek w obrębie wybranego sektora. Ogólnie można stwierdzić, że podczas analizy spółek skupiamy się na trzech głównych obszarach: - historycznej i obecnej stopie dywidendy, - potencjale dochodowym spółki (czynnikach związanych z rachunkiem zysków i strat), - wartości aktywów spółki (czynnikach związanych z bilansem). Badamy je zwracając uwagę na trzy zasadnicze aspekty: - aspekt księgowy (jaką rzeczywiście wartość przyjęła badana miara, czy są konieczne jakieś korekty sprawozdawczości), - aspekt biznesowy (co z historii wartości danej miary można wywnioskować dla jej kształtowania się w przyszłości), - aspekt inwestycyjny (które dostępne informacje powinny zostać wzięte pod uwagę, aby można było uzyskać racjonalną wycenę akcji).

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.