Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 4

opublikowany 2010-04-03 21:48:33 przez: GPG

Wskaźniki zawierające wybrane elementy sprawozdawczości finansowej mogą posłużyć jako narzędzie służące do ekstrakcji najważniejszych informacji ze sprawozdania finansowego badanej spółki tak, aby możliwe było określenie jej sytuacji finansowej w sposób zwięzły i przejrzysty.

Wskaźniki – zwykle będące ilorazami dwóch wielkości – zawierające wybrane elementy sprawozdawczości finansowej i ewentualnie dane rynkowe na temat spółki, mogą posłużyć jako narzędzie służące do ekstrakcji najważniejszych informacji ze sprawozdania finansowego badanej spółki tak, aby możliwe było określenie jej sytuacji finansowej w sposób zwięzły i przejrzysty, bez konieczności prezentacji każdej pozycji raportu finansowego. Dodatkowo dzięki badaniu relacji różnych pozycji względem siebie zamiast ich wielkości bezwzględnych zyskuje się możliwość dokonywania porównań pomiędzy różnymi spółkami. Wykorzystywanie takiej metody postępowania do badania kondycji finansowej spółek, ich perspektyw rozwoju oraz atrakcyjności inwestycyjnej nosi nazwę analizy wskaźnikowej. W niniejszej pracy koncentrować będziemy się na zastosowaniu analizy wskaźnikowej jako narzędzia wyceny względnej spółek. Wskaźniki stosowane do oceny kondycji finansowej badanego podmiotu obejmują cztery główne obszary: - rentowność, - wypłacalność krótkoterminową, - dźwignię finansową, - wartość (związaną z ceną rynkową). Konkretny przebieg procesu doboru papierów wartościowych do portfela inwestora z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej zależy od indywidualnych decyzji. Ogólną procedurę takiej selekcji przedstawił J. Ritchie. Sugerował on dokonanie wstępnej selekcji spółek do analizy na podstawie wskaźnika cena/zysk (ang. price/earnings, P/E), na przykład przez wybranie do dalszych badań 40% wszystkich spółek charakteryzujących się najniższym poziomem tego wskaźnika.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.