Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 5

opublikowany 2010-04-03 21:50:57 przez: GPG

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w analizie fundamentalnej. Dzięki niemu można w przybliżeniu określić, czy obecnie obserwowana cena akcji jest relatywnie wysoka, czy niska względem ceny akcji innych spółek, definiuje się jako iloraz ceny jednej akcji oraz zysku spółki przypadającego na jedną akcję.

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w analizie fundamentalnej. Pisał o nim już Graham w 1934 r. Uznawał on, że przy dokonywaniu inwestycji nie należy kupować akcji spółek charakteryzujących się wskaźnikiem P/E wyższym od 16, jednocześnie sugerując, że poziom wskaźnika P/E równy 10 jest odpowiedni dla typowej inwestycji. Zjawisko uzyskiwania średnich długoterminowych stóp zwrotu wyższych dla spółek z niższym P/E zaobserwowali w swoich badaniach między innymi: S. F. Nicholson, T. E. Beach i P. F. Miller Jr, S. Basu, W. A. Hitschler, J. W. Peavy III i D. A. Goodman, J. Jaffe, D. B. Keim i R. Westerfield, J. C. Ritchie oraz D. Dreman. Wskaźnik P/E, dzięki któremu można w przybliżeniu określić, czy obecnie obserwowana cena akcji jest relatywnie wysoka, czy niska względem ceny akcji innych spółek, definiuje się jako iloraz ceny jednej akcji oraz zysku spółki przypadającego na jedną akcję. W obliczeniach Graham sugerował uwzględnianie przeciętnego rocznego poziomu zysku spółki z okresu przynajmniej 5 lat, rozumianego nie jako średnia arytmetyczna, lecz wyznaczanego w sposób subiektywny. Ritchie natomiast zalecał wykorzystanie zysku po opodatkowaniu i odjęciu dywidend od akcji uprzywilejowanych z ostatnich 12 miesięcy. Po dokonaniu wstępnej selekcji spółek na podstawie wskaźnika P/E, Ritchie proponował dalszą analizę według bardziej rozbudowanych kryteriów. Kryteria te obejmują zarówno obszar kondycji finansowej spółki, jak i czynniki rynkowe oraz związane z perspektywami rozwoju. Należy podkreślić, iż wybór stosowanych przez inwestora kryteriów doboru akcji poszczególnych spółek do portfela papierów wartościowych oraz przyjmowana dla nich waga jest kwestią zależną od oceny stopnia niedowartościowania lub przeszacowania cen akcji badanych podmiotów. Ocena ta dokonuje się poprzez zastosowanie przez inwestora wybranej strategii inwestycyjnej, wykorzystującej w określony sposób konkretne wskaźniki i miary. Dlatego też w dalszej części pracy przejdziemy do omówienia możliwej klasyfikacji strategii inwestycyjnych oraz konkretnych przykładów tych strategii.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.