Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Cena - Zysk

opublikowany 2010-04-18 01:44:14 przez: GPG

D. Dreman dokonał analizy strategii, w której decyzje inwestycyjne były dokonywane w oparciu o wskaźnik P/E. Strategię tę należy zakwalifikować jako wąską z powodu zastosowania w niej tylko jednego wskaźnika. Ze względu na definicję wykorzystywanego wskaźnika, odnoszącego wielkość z rachunku zysków i strat do ceny akcji spółki, należy tę strategię uznać za jednorodną oraz bezpośrednią.

D. Dreman dokonał analizy strategii, w której decyzje inwestycyjne były dokonywane w oparciu o wskaźnik P/E. Strategię tę należy zakwalifikować jako wąską z powodu zastosowania w niej tylko jednego wskaźnika. Ze względu na definicję wykorzystywanego wskaźnika, odnoszącego wielkość z rachunku zysków i strat do ceny akcji spółki, należy tę strategię uznać za jednorodną oraz bezpośrednią. Jest to także strategia teoretyczna, ponieważ jej autor nie podjął decyzji o doborze stosowanych wskaźników przy wykorzystaniu historycznych danych. Dreman przebadał próbę 1500 największych amerykańskich spółek z bazy danych Compustat w okresie od 1970 r. do 1996 r. Podzielił on spółki z próby na kwintyle według poziomu wskaźnika cena/zysk, gdzie w mianowniku zastosowano zysk netto z ostatnich 12 miesięcy (bez uwzględnienia strat i zysków nadzwyczajnych). Przyporządkowanie spółek do odpowiednich kwintyli odbywało się co kwartał. Wykorzystanie przyjmującego ciągłe wartości wskaźnika cena/zysk do klasyfikacji spółek sprawia, że można zaklasyfikować strategię jako ciągłą. Kalkulacja średniorocznego zwrotu dla 6 portfeli (5 kwintyli P/E oraz portfel rynkowy) wykazała, że spółki charakteryzujące się najniższym P/E cechowała zarówno najwyższa stopa zwrotu wynikająca ze zmiany kursu akcji, jak i najwyższa stopa dywidendy. Ze względu na uwzględnianie przez autora strategii Cena/Zysk w swoich badaniach jedynie pozycji długich, strategię tę należy zaklasyfikować jako długą. Dreman podkreślił, że w teorii spółki wypłacające najwyższe dywidendy powinna cechować niższa przeciętna stopa zwrotu z aprecjacji wartości akcji niż spółki zatrzymujące wypracowany zysk w celu dalszego rozwoju. Ponadto, dalsze badania wykazały, że ponadprzeciętna stopa zwrotu dla spółek o niskim wskaźniku cena/zysk utrzymywała się przez kilka lat – portfel akcji spółek z najniższego kwintyla P/E charakteryzował się wyższą stopą zwrotu od portfela rynkowego oraz portfela złożonego ze spółek z najwyższego kwintyla P/E w okresie 2, 3, 5 oraz 8 lat bez modyfikacji jego składu co kwartał. Podejście, które nie wymagało kwartalnej aktualizacji składu portfela pozwoliło osiągnąć zwrot zbliżony do podejścia aktywnego, a przy zastosowaniu w praktyce pozwoliłoby znacząco obniżyć koszta transakcyjne.W swojej pracy Dreman zbadał także zachowanie spółek o niskim wskaźniku cena/zysk w okresach bessy. Średni zwrot z portfela rynkowego we wszystkich kwartałach lat 1970-1996, podczas których rynek akcji notował ujemne stopy zwrotu, wyniósł -7,5%. W tych samych okresach wycena akcji spółek z pierwszego kwintyla P/E obniżyła się średnio o 5,7%.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.