Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Dwóch Wskaźników - 2

opublikowany 2010-04-18 02:16:27 przez: GPG

Strategia Dwóch Wskaźników jest strategią zbudowaną w oparciu o wyłącznie 2 wskaźniki, co powoduje jej klasyfikacje jako strategię wąską. Pierwszym wskaźnikiem jest zwrot z kapitału, a drugim - rentowność.

Greenblatt zalecał, aby portfel inwestora stosującego strategię Dwóch Wskaźników składał się z ok. 20-30 spółek ze względu na potrzebę dywersyfikacji. Proponował, by w celu wybrania odpowiednich spółek do portfela, obliczyć wskaźniki ROC oraz EY dla szerokiej grupy spółek (np. wszystkich należących do określonego indeksu), a następnie stworzyć dwie listy, szeregując spółki według wielkości obu miar. W dalszej kolejności powinno się nadać każdej spółce ocenę będącą sumą jej pozycji na obu listach. Inwestycji dokonuje się w horyzoncie rocznym, oceny spółek aktualizuje się raz w roku. Testy Greenblatta wykazały, że inwestowanie w akcje 30 najwyżej ocenianych firm spośród ok. 3500 amerykańskich spółek zamieszczonych w bazie danych Compustat w latach 1988-2004 przyniosłoby średnią roczną stopę zwrotu na poziomie ok. 30,8% wobec średniej rynkowej stopy zwrotu na poziomie ok. 12,3%. Greenblatt zwrócił także uwagę na fakt, iż zdolność jego strategii do generowania ponadprzeciętnych zysków nie była skorelowana z wielkością analizowanych spółek. Ponadto, kolejne decyle wartości oceny spółek należących do próby miały coraz niższe średnioroczne zwroty. Greenblatt dokonał także w swoich badaniach porównania strategii Dwóch Wskaźników ze strategią Wielu Wskaźników, której wyniki dla okresu od lutego 1994 r. do listopada 2004 r. R. Haugen zamieścił na swojej stronie internetowej. Kupowanie akcji dużych spółek (kapitalizacja powyżej 1 mld USD) z pierwszego decyla poziomu oceny miar ROC oraz EY wygenerowało w tym okresie zysk na poziomie 24,25% rocznie, natomiast strategia Wielu Wskaźników uzyskała stopę zwrotu wynoszącą 22,98%. Podane wyniki nie uwzględniały kosztów transakcyjnych, które dla strategii Wielu Wskaźników byłyby znacząco większe, ponieważ dopuszcza ona comiesięczne zmiany składu portfela.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.