Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Inteligentnego Inwestora

opublikowany 2010-04-18 02:45:30 przez: GPG

Twórcą strategii Inteligentnego Inwestora był B. Graham, który określił ją mianem strategii dla inwestora defensywnego. Jako kryterium wyboru spółki do długoterminowego portfela inwestycyjnego zalecał on spełnienie przez nią wybranych 7 warunków.

Twórcą strategii Inteligentnego Inwestora był B. Graham, który określił ją mianem strategii dla inwestora defensywnego. Jako kryterium wyboru spółki do długoterminowego portfela inwestycyjnego zalecał on spełnienie przez nią 7 warunków:

Jednocześnie Graham sygnalizował możliwość połączenia warunków 6 i 7, tak by inwestor mógł skorzystać z sytuacji, w której np. stosunek ceny do wartości księgowej byłby wysoki, ale niską wartość przyjąłby wskaźnik cena/zysk. Autor strategii II uznawał, że spółka spełnia warunki 6 i 7, gdy iloczyn wskaźnika cena/zysk oraz stosunku ceny do wartości księgowej jest mniejszy od 22,5. Graham wskazywał także, że poziom graniczny wskaźnika cena/zysk wynoszący 15 został wyznaczony jako odwrotność rocznej rentowności obligacji o ratingu AA. Mógłby on ulec zmianę w zależności od warunków rynkowych. Graham nie przeprowadził formalnych testów proponowanej strategii, choć podał przykład 5 spółek z indeksu DJIA, które spełniały postulowane 7 warunków na koniec 1970 r. Z uwagi na liczbę wykorzystywanych wskaźników, strategia Inteligentnego Inwestora powinna zostać zakwalifikowana jako umiarkowana. Jest ona jednorodna, ponieważ wykorzystuje wskaźniki zawierające informacje jedynie ze sprawozdawczości finansowej spółek oraz dane na temat cen ich akcji. Ze względu na dobór wskaźników do strategii na podstawie postulowanej przez Grahama teoretycznej koncepcji o badaniu niedowartościowania spółki na podstawie jej kondycji finansowej, potencjału przychodowego oraz wyceny relatywnie do innych spółek w sektorze, należy uznać strategię za teoretyczną oraz pośrednią. Jej stosowanie w praktyce związane jest nabywaniem akcji spółek spełniających wszystkie wymienione przez Grahama warunki, tak więc nie występuje klasyfikowanie spółek do poszczególnych kwantyli według ich atrakcyjności inwestycyjnej lub inna forma ich uszeregowania. Strategia Inteligentnego Inwestora jest więc dyskretna. Należy ją także określić jako prostą, ponieważ nie wymaga ona wykorzystania narzędzi statystycznych w celu wyboru spółek do portfela. Strategia ta jest również długa, ponieważ nie zakłada korzystania z krótkiej sprzedaży.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.