Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Oceny Punktowej - 2

opublikowany 2010-04-18 03:01:37 przez: GPG

J. Piotroski w swoich pracach przedstawiał strategię bazującą na koncepcji inwestowania w spółki, które charakteryzują się wysokim ilorazem ich wartości księgowej do ich wartości rynkowej. (Kontynuacja...)

Ze względu na liczbę uwzględnionych wskaźników, strategia Oceny Punktowej jest strategią umiarkowaną. Jest również jednorodna, ponieważ wykorzystuje wskaźniki zawierające informacje jedynie ze sprawozdawczości finansowej spółek oraz dane na temat cen ich akcji. Strategia OP jest strategią teoretyczną, ponieważ autor dokonał doboru wskaźników na podstawie stworzonej przez siebie koncepcji teoretycznej, a nie na podstawie badań empirycznych. Można też tę strategię zaklasyfikować jako pośrednią, ponieważ Piotroski w swojej koncepcji nie zajmuje się bezpośrednim badaniem cen akcji spółek, a raczej wyszukiwaniem niedowartościowania w kontekście ich kondycji finansowej oraz perspektyw wzrostu. Autor strategii OP przeprowadził badania obejmujące amerykańskie spółki, których dane finansowe dla lat 1976-1996 dostępne były w bazie Compustat. Spośród wszystkich dostępnych spółek wybrał 20%, kwalifikując te, których wskaźnik BV/P przyjmował największe wartości. Ostatecznie w próbie znalazły się 14043 spółki. Testy strategii Oceny Punktowej były rozległe i obejmowały wiele różnych aspektów. Piotroski zakwalifikował firmy o F_SCORE równym 8 lub 9 do jednej grupy, a spółki, dla których F_SCORE wyniósł 0 lub 1, do innej grupy. W analizowanym okresie, różnica pomiędzy rocznymi stopami zwrotu w tych grupach wyniosła 23,5 pp. na korzyść spółek o wysokim F_SCORE i okazała się istotna statystycznie. Podobnie było w przypadku porównania zwrotów z inwestycji w spółki o wysokim F_SCORE ze stopami zwrotu z akcji wszystkich badanych spółek. Różnica rocznej stopy zwrotu wyniosła 7,4 pp. i była statystycznie istotna. Ponadto, Piotroski wykazał, że jeżeli zestaw spółek w portfelu inwestora zostanie ograniczony do spółek o wysokim F_SCORE, to stopa zwrotu z inwestycji średnio ulegnie poprawie niezależnie od poziomu współczynniku BV/P. Odwrotna sytuacja będzie mieć miejsce dla spółek o niskim F_SCORE. Strategia Oceny Punktowej jest strategią prostą, ponieważ nie wymaga wykorzystania metod statystycznych w procesie konstrukcji portfela. Klasyfikacja spółek dokonywana jest w sposób dyskretny, ponieważ miara wykorzystywana do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek – F_SCORE – wyliczana jest na zasadzie przyznawania punktów za spełnienie określonych warunków, a ponadto może przyjmować jedynie dziesięć wartości. Autor dopuszcza krótką sprzedaż akcji, więc strategia OP jest strategią neutralną.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.