Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Par Wskaźników - 1

opublikowany 2010-04-18 02:22:12 przez: GPG

J. Lakonishok, A. Shleifer oraz R. Vishny postawili tezę, że (ze względu na uwarunkowania psychologiczne inwestorów, którzy mają skłonność do zbyt pozytywnego oceniania spółek atrakcyjnych i zbyt niskiej oceny spółek nieatrakcyjnych) należy inwestować wbrew opinii ogółu.

W swojej pracy, J. Lakonishok, A. Shleifer oraz R. Vishny postawili tezę, że – ze względu na uwarunkowania psychologiczne inwestorów, którzy mają skłonność do zbyt pozytywnego oceniania spółek atrakcyjnych i zbyt niskiej oceny spółek nieatrakcyjnych – należy inwestować wbrew opinii ogółu. Sugerowali oni nabywanie akcji spółek, które charakteryzowały się niewielkim wzrostem w przeszłości (mierzonym na różne sposoby) oraz – w ocenie ogółu inwestorów – nie mają perspektyw na silny wzrost w przyszłości. Twórcy strategii Par Wskaźników zaproponowali kilka różnych wskaźników mających umożliwić rozróżnienie pomiędzy spółkami, które w przeszłości prezentowały się korzystnie i pozostały popularne wśród inwestorów (tzw. glamour stocks), a firmami, których sytuacja w przeszłości była gorsza i mogą okazać się niedowartościowane (tzw. value stocks). Ponieważ propozycja ta wynikała z teoretycznych założeń autorów strategii PW, należy tę strategię zaklasyfikować jako teoretyczną. Wykorzystano wskaźniki wymienione poniżej, wyznaczane z uwzględnieniem danych dotyczących jednego pełnego roku sprawozdawczego (za wyjątkiem czwartego wskaźnika). 1.Stosunek wartości księgowej spółki do jej ceny rynkowej (book value/price, BV/P, spółki value charakteryzują wysokie wartości). 2.Stosunek wartości przepływów pieniężnych spółki do jej ceny rynkowej (cash flow/price, CF/P, spółki value charakteryzują wysokie wartości). 3.Wskaźnik zysk/cena, czyli odwrotność wskaźnika cena/zysk (earnings/price, E/P, spółki value charakteryzują wysokie wartości). 4.Ważona średnia dynamiki przychodów ze sprzedaży z ostatnich 5 lat, z największymi wagami dla ostatnich okresów (growth in sales, GS, spółki value charakteryzują niskie wartości). Ze względu na wykorzystanie 4 wskaźników, strategię należy zaklasyfikować jako umiarkowaną. Ponadto, ponieważ strategia wykorzystuje wskaźniki zawierające informacje jedynie ze sprawozdawczości finansowej spółek oraz dane na temat cen ich akcji, należy ją zaklasyfikować jako jednorodną. Ze względu na ukierunkowanie logiki doboru wskaźników na popularność spółek wśród inwestorów oraz cenę ich akcji, strategię można uznać za bezpośrednią.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.