Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Par Wskaźników - 2

opublikowany 2010-04-18 02:24:56 przez: GPG

J. Lakonishok, A. Shleifer oraz R. Vishny wysnuli przypuszczenie, że ze względu na psychologię inwestorów mających skłonność do zbyt pozytywnego oceniania spółek atrakcyjnych i zbyt niskiej oceny spółek nieatrakcyjnych korzystnie jest inwestować wbrew opinii ogółu. (Kontynuacja...)

W początkowej fazie badań przeanalizowano związek pomiędzy poziomem każdego z wyżej wymienionych wskaźników a stopami zwrotu z akcji, budując 4 podstrategie. Autorzy strategii Par Wskaźników zakwalifikowali do próby amerykańskie spółki notowane na giełdach New York Stock Exchange (NYSE) oraz American Stock Exchange (AMEX) w okresie od kwietnia 1963 r. do kwietnia 1990 r. Badanie wyników strategii objęło okres od kwietnia 1968 r., ze względu na wykorzystanie miar, do których obliczenia potrzebne jest 5 lat historii. Stopy zwrotu dla danego roku mierzone były w ujęciu kwiecień do kwietnia, a nie styczeń do stycznia – tak, aby uniknąć błędu badawczego polegającego na konstrukcji portfeli w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań rocznych przed ich publikacją. Spółki podzielono na decyle w zależności od poziomu każdego z tych wskaźników, kwalifikując spółki ze skrajnych decyli jako glamour lub value. Pominięto spółki, dla których wskaźniki przyjmowały wartości ujemne. Wstępna analiza wybranych wskaźników wykazała, że mogą one różnicować pomiędzy spółkami przewartościowanymi i niedowartościowanymi. Lakonishok, Shleifer i Vishny zauważyli jednak, że klasyfikacja spółek do kategorii glamour oraz value na podstawie tylko jednego wskaźnika jest podatna na błędy. Przykładowo, spółki o niskim poziomie wskaźnika E/P ze względu na jednorazowy spadek zysków zakwalifikowane zostaną jako spółki glamour. Zaproponowali więc wykorzystanie dwóch wskaźników, aby jednocześnie uwzględnić miarę przeszłego wzrostu ceny akcji czy przychodów spółki (BV/P, GS) oraz perspektywy wzrostu poziomu zysku bądź wartości przepływów pieniężnych (E/P, CF/P).

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.