Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Sygnałów Fundamentalnych - 2

opublikowany 2010-04-18 03:09:37 przez: GPG

Strategia inwestowania opracowana przez J. Abarbanella i B. Busheego jest rozwinięciem wcześniejszych opracowań, które wykorzystywały zdolność określonych wskaźników do prognozowania pośrednich stóp zwrotu z akcji. Wskaźniki badane w pracy wybrane były przez B. Leva i S. Thiagarajana na podstawie analizy rekomendacji sporządzonych przez analityków finansowych.

Dla każdego badanego okresu znormalizowano zakres wartości poszczególnych fundamentalnych sygnałów tak, aby wartość najmniejsza wynosiła 0, a wartość największa była równa 1. Następnie podzielono obserwowane wartości sygnałów na decyle i każdej z badanych spółek przyporządkowano odpowiedni numer decyla wartości kolejnych sygnałów fundamentalnych9. Ze względu na fakt wykorzystania znacznej liczby wskaźników do wyznaczenia 9 miar stosowanych w strategii, należy ją zaklasyfikować jako szeroką. Ponadto strategia jest teoretyczna, ponieważ analizowane sygnały fundamentalne zostały dobrane na podstawie pisemnych rekomendacji analityków finansowych. W dalszej kolejności skonstruowano portfel inwestycyjny wykorzystując informacje pochodzące z sygnałów fundamentalnych, 12-miesięcznej dynamiki zysku oraz współczynników beta badanych spółek w taki sposób, by wielkość otwartych pozycji krótkich równoważyła wielkość otwartych pozycji długich. Przetestowano dwa sposoby wyznaczania udziałów poszczególnych spółek w portfelu. W pierwszym wykorzystano regresję liniową. W drugim sposobie stworzono portfel złożony z 9 podportfeli, konstruowanych poprzez kupowanie akcji spółek z pierwszego decyla dla danego sygnału fundamentalnego i otwierając pozycję krótkie dla spółek z dziesiątego decyla10. Abarbanell i Bushee potwierdzili osiągnięcie przez oba portfele w okresie 12 miesięcy istotnych statystycznie, ponadprzeciętnych stóp zwrotu w stosunku do strategii „kup i trzymaj”, zarówno dla firm o małej, jak i o dużej kapitalizacji rynkowej. Strategia zakładała otwieranie pozycji 1 kwietnia, po opublikowaniu przez firmy wyników finansowych. Stwierdzono, że sygnały fundamentalne, które były najsilniej powiązane z przyszłorocznymi zyskami badanych spółek (INV, CAPX ze znakiem przeciwnym niż w teorii, ETR) okazały się także najlepszymi predyktorami stóp zwrotu w okresie 12 miesięcy. Najwyższe stopy zwrotu z zastosowania strategii SF osiągnięto dla firm, których 12-miesięczna dynamika zysku była ujemna11. Strategię można uznać za mieszaną, ponieważ uwzględnia informacje takie, jak liczba pracowników, metoda wyceny zapasów, opinia audytora oraz współczynnik beta. Strategia Sygnałów Fundamentalnych jest złożona, ponieważ wymaga oszacowania współczynnika beta analizowanych spółek, a także (w jednym z wariantów) wykorzystania regresji liniowej do wyznaczania udziałów poszczególnych spółek w portfelu. Atrakcyjność inwestycyjną badanych spółek oceniono przy pomocy zaproponowanych miar w sposób ciągły. Autorzy dopuszczają zajmowanie pozycji krótkich przez inwestorów stosujących strategię SF, więc jest to strategia neutralna.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.