Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 1

opublikowany 2010-04-18 01:47:02 przez: GPG

N. Baker i R. Haugen opracowali strategię inwestycyjną, bazując na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, płynności, wyceny, potencjału wzrostowego , historii cen oraz informacji o sektorach. Z tego względu można określić strategię Wielu Wskaźników jako szeroką.

N. Baker i R. Haugen opracowali strategię inwestycyjną, bazując na 41 czynnikach z obszaru ryzyka (10 czynników), płynności (4 czynniki), wyceny (10 czynników), potencjału wzrostowego (9 czynników), historii cen (7 czynników) oraz informacji o sektorach (1 zmienna zerojedynkowa). Z tego względu można określić strategię Wielu Wskaźników jako szeroką. Strategię należy zakwalifikować jako mieszaną z uwagi na wykorzystanie takich miar jak na przykład współczynnik beta. Wykorzystując dane miesięczne od stycznia 1979 r. do grudnia 1993 r. dla ok. 3000 spółek należących do indeksu Russell 3000, Baker i Haugen wykazali, że 11 spośród badanych czynników było istotnie skorelowane z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu (mierzonymi jako różnica stopy zwrotu z akcji badanej spółki i stopy zwrotu z indeksu S&P 500) zarówno w całym badanym okresie, jak i osobno w dwóch podokresach (od stycznia 1979 r. do czerwca 1986 r. oraz od lipca 1986 r. do grudnia 1993 r.). Były to:

Kontynuuacja w następnej części.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.