Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 3

opublikowany 2010-04-18 01:58:35 przez: GPG

Podsumowanie rozważań o strategii inwestycyjnej wielu wskaźników, bazującej na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, wyceny, potencjału wzrostowego, płynności, historii cen jak również informacji o sektorach. Z tego względu jest to strategia określana jako strategia szeroka. (Kontynuuacja...)

Baker i Haugen swoje obserwacje na temat związków pomiędzy badanymi czynnikami a ponadprzeciętnymi stopami zwrotu wykorzystali do stworzenia portfela inwestycyjnego o horyzoncie miesięcznym. Najpierw dla 12 obserwacji od stycznia do grudnia 1978 r. oszacowali parametry modelu prognozującego ponadprzeciętną stopę zwrotu w kolejnym miesiącu na podstawie analizowanych czynników. Na tej podstawie dokonali prognozy oczekiwanej ponadprzeciętnej stopy zwrotu dla analizowanych spółek w kolejnym miesiącu, a następnie podzielili spółki na decyle w zależności od poziomu prognozy. Przeklasyfikowanie spółek pomiędzy decylami było wykonywane miesięcznie aż do końca 1993 r. W całym analizowanym okresie, różnica zrealizowanych ponadprzeciętnych stóp zwrotu pomiędzy pierwszym a dziesiątym decylem wyniosła ok. 35 pp. w ujęciu rocznym. W przypadku zastosowania strategii polegającej na kupowaniu akcji spółek z dziesiątego decyla i otwieraniu pozycji krótkich o tej samej wartości dla akcji spółek z pierwszego decyla, zrealizowana roczna stopa zwrotu inwestora w latach 1979-1993 wyniosłaby ok. 35% (z pominięciem kosztów transakcyjnych). Sposób analizy atrakcyjności inwestycyjnej spółek, zakładający ich uszeregowanie według prognozowanych stóp zwrotu, oznacza, że należy strategię Wielu Wskaźników zaklasyfikować jako ciągłą. Ponadto z uwagi na wykorzystanie technik statystycznych w procesie prognozowania, można uznać strategię WW za strategię złożoną. W swoich badaniach Baker i Haugen dokonali także pomiaru poziomu zyskowności i ryzyka kilku różnych portfeli inwestycyjnych skonstruowanych przy uwzględnieniu różnego rodzaju praktycznych uwarunkowań ważnych dla inwestorów, które odzwierciedlono w założeniach opisanych dalej.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.