Najczęściej wybierane publikacje

Poniżej zamieszczone są publikacje, które cieszą się największą popularnością wśród czytelników. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 1

opublikowany 2010-04-03 21:32:11 przez: GPG

Podstawowym celem analizy fundamentalnej w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych jest wyszukiwanie spółek, których wartość wewnętrzna odbiega od wyceny rynkowej. Analizę fundamentalną wybranej spółki zaczyna się zwykle od przeprowadzenia analizy otoczenia makroekonomicznego: wpływu na badaną firmę i na cały sektor, a także na długoterminowy trend na giełdzie papierów wartościowych.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 2

opublikowany 2010-04-03 21:41:48 przez: GPG

Wyróżnić można dwie główne grupy modeli służących do określenia, czy analizowana spółka jest obecnie niedowartościowana ze względu na jej potencjał dochodowy, oczekiwany poziom dywidendy i wartość aktywów. Pierwszą z nich są modele wyceny bezwzględnej, drugą z głównych grup modeli stosowanych w analizie fundamentalnej są modele wyceny względnej.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 3

opublikowany 2010-04-03 21:46:00 przez: GPG

Najczęściej modele wyceny względnej stosuje się dla większych grup podobnych do siebie spółek uwzględniając analizę otoczenia gospodarczego. Wykorzystywanie różnych wskaźników do porównywania spółek w obrębie jednej grupy powinno być regularną praktyką. Pozwala ona na stosunkowo łatwe wykrywanie przypadków niedowartościowania i przewartościowania akcji

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 4

opublikowany 2010-04-03 21:48:33 przez: GPG

Wskaźniki zawierające wybrane elementy sprawozdawczości finansowej mogą posłużyć jako narzędzie służące do ekstrakcji najważniejszych informacji ze sprawozdania finansowego badanej spółki tak, aby możliwe było określenie jej sytuacji finansowej w sposób zwięzły i przejrzysty.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 5

opublikowany 2010-04-03 21:50:57 przez: GPG

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w analizie fundamentalnej. Dzięki niemu można w przybliżeniu określić, czy obecnie obserwowana cena akcji jest relatywnie wysoka, czy niska względem ceny akcji innych spółek, definiuje się jako iloraz ceny jednej akcji oraz zysku spółki przypadającego na jedną akcję.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Klasyfikacja strategii inwestycyjnych 1

opublikowany 2010-04-18 01:24:31 przez: GPG

W literaturze znaleźć można liczne przykłady strategii inwestycyjnych bazujących na analizie wskaźnikowej. Różnią się one między innymi założeniami metodologicznymi, sposobem konstruowania portfela inwestycyjnego, stopniem skomplikowania, liczbą wykorzystywanych wskaźników czy zastosowanymi narzędziami statystycznymi.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Klasyfikacja strategii inwestycyjnych 2

opublikowany 2010-04-18 01:33:57 przez: GPG

Przy klasyfikacji wykorzystano te cechy, które umożliwiały wyraźne ukazanie różnic pomiędzy wybranymi, przykładowymi strategiami z literatury. Ich wyboru dokonano po zapoznaniu się z pracami zawierającymi opisy opartych na analizie fundamentalnej kompletnych strategii inwestycyjnych lub elementów takich strategii.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Cena - Zysk

opublikowany 2010-04-18 01:44:14 przez: GPG

D. Dreman dokonał analizy strategii, w której decyzje inwestycyjne były dokonywane w oparciu o wskaźnik P/E. Strategię tę należy zakwalifikować jako wąską z powodu zastosowania w niej tylko jednego wskaźnika. Ze względu na definicję wykorzystywanego wskaźnika, odnoszącego wielkość z rachunku zysków i strat do ceny akcji spółki, należy tę strategię uznać za jednorodną oraz bezpośrednią.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 1

opublikowany 2010-04-18 01:47:02 przez: GPG

N. Baker i R. Haugen opracowali strategię inwestycyjną, bazując na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, płynności, wyceny, potencjału wzrostowego , historii cen oraz informacji o sektorach. Z tego względu można określić strategię Wielu Wskaźników jako szeroką.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 2

opublikowany 2010-04-18 01:53:35 przez: GPG

N. Baker i R. Haugen opracowali strategię inwestycyjną wielu wskaźników, bazując na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, wyceny, potencjału wzrostowego, płynności, historii cen jak również informacji o sektorach. Z tego względu można określić strategię Wielu Wskaźników jako szeroką. (Kontynuuacja...)

czytaj dalej   »

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.